Mapy geodezyjne Szczecin

Mapa do celów projektowych powstaje po przez nowy pomiar lub przez aktualizację istniejącej mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz, w razie konieczności, mapa taka uzupełniana jest o dodatkową treść, zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa i potrzebami projektantów. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające odpowiednie uprawnienia. Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Treścią takiej mapy są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu a także sieci uzbrojenia terenu. Najczęściej sporządza się ją w skalach 1:500 oraz 1:1000. Dodatkowo a mapie do celów projektowych przedstawia się pas o szerokości 30 m okalający teren inwestycji. Mapa do celów projektowych sporządzana jest w formie wektorowej (np. w formacie dxf, dwg).