Inne prace związane z nieruchomościami

Rozgraniczenie nieruchomości

W dzisiejszych czasach własność jest świętością. Niestety nie zawsze wiemy gdzie jest granica tej własności. Chcąc postawić ogrodzenie lepiej być pewnym, że stawiamy to ogrodzenie we właściwym miejscu. Koszty sporów granicznych są ogromne, więc lepiej nie ryzykować kłótni z sąsiadem albo sprawy sądowej. Gdy źródłowe dane techniczne i prawne, o położeniu punktów granicznych, nie budzą wątpliwości to odtworzenie zniszczonych, zatartych lub przesuniętych punktów nie jest skomplikowane i wykonywane jest w pracy geodezyjnej określonej jako wznowienie granicy. Jednak w przypadku braku takiej dokumentacji, lub gdy istniejące dokumenty są sprzeczne, dla ustalenia przebiegu granicy przewidziana jest procedura rozgraniczenia nieruchomości. Posiadając odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz doświadczenie firma nasza realizuje usługi geodezyjne w powyższym zakresie.

Wznowienie znaków granicznych (wznowienie punktów granicznych)

W przypadku zniszczenia, zatarcia lub przesunięcia granic prawnych nieruchomości, wcześniej już ustalonych wymagana jest pomoc geodety w celu poprawnego określenia położenia tych granic – odszukanie granic. Granice prawne to takie granice, dla których istnieje pełna dokumentacja geodezyjna pozwalająca odtworzyć je w terenie z wymaganą dokładnością, a ustalenie jej zostało potwierdzone odpowiednią dokumentacją prawną (np. prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczną decyzją administracyjną). Wznowieniu podlegają znaki graniczne określające przebieg granic. O czynności wznowienia punktów granicznych geodeta zawiadamia zainteresowane strony. Z czynności tych geodeta sporządza protokół, który powinien być spisany i odczytany w obecności stron oraz podpisany przez strony i przez geodetę uprawnionego.

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Regulacja stanów prawnych sprowadza się najogólniej do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości. Nieruchomości nie posiadające uregulowanego stanu prawnego nie istnieją dla obrotu – nie można ich sprzedać czy podarować. Nie mogą one również stanowić zabezpieczenia dla kredytów. Najczęściej nieuregulowany stan prawny wynika z braku księgi wieczystej i w związku z tym nie można bezsprzecznie wykazać, kto jest właścicielem danej nieruchomości i jakie prawa są z nią związane. Założenie księgi wieczystej jest zawsze finałem, nieraz żmudnej drogi, regulacji stanu prawnego nieruchomości. Podstawowym aktem dotyczącym tej materii jest ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Firma nasza pomaga w regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz w procesie przygotowania dokumentacji niezbędnej do założenia księgi wieczystej.

Mapy stanu władania

W wielu przypadkach, przed przystąpieniem do planowania inwestycji niezbędna jest wiedza o terenie związanym z projektem. Pomagamy w pozyskaniu takich informacji. Wykonujemy mapy stanu władania – które w sposób czytelny przedstawiają strukturę własności, pozyskujemy dane graficzne z operatu ewidencji gruntów, jak również przeprowadzamy badania ksiąg wieczystych. Dzięki naszym informacjom przyszły inwestor posiada pełną wiedzę o strukturze własności i sposobie użytkowania gruntów przyszłej ewentualnej inwestycji.

Ewidencja gruntów i budynków

Nasza Firma posiada duże doświadczenie w pracach związanych z zakładaniem i modernizacją   ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – usługi geodezyjne związane z modernizacja ewidencji gruntów i budynków to zespół działań technicznych, organizacyjnych i prawnych podejmowanych w celu:

  • uzupełnienia baz danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,
  • modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  • poprawy funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych.